FFC OA FFC
OA FFC
OA FFC可内置接地,EMI屏蔽,满足CHARATERISTIC IMPEDANCE(DIFFERENTIAL)
= 100±10Ω 等要求,可多线组合。
资料下载
产品特点
Anti tin whisker
可自制抗锡须导体满足客户Anti tin whisker设计要求
组合性强
多条线捆绑组合加工
高灵活性
依据客户Layout要求设计不同阻抗值
资料下载
田津企业介绍v1 中文版
21.79
2023-08-28
田津企业介绍v1 英文版
28.52
2023-08-28
TATSU Solutions Brochure.pdf
2024-03-19